close
При переході до шкільного віку дитина вступає в нові взаємовідносини з усім навколишнім, змінюється характер її діяльності. Виконання школярем своїх обов'язків, успішне засвоєння навчальних предметів, трудових умінь і навичок — це не тільки його особиста справа, але й справа суспільно важлива, за якою стежить вся країна. Про це говорять, пишуть у газетах, повідомляють по радіо. Разом з тим знання, якими школяр повинен оволодіти, значно складніші й обширніші, ніж ті, які засвоює дитина дошкільного віку. Якщо дошкільник набуває в основному конкретних уявлень про навколишні предмети і явища, то школяр повинен вивчити основи наук, оволодіти певною системою наукових понять.

Навчальна діяльність, зростаюча участь у виробничій праці веде школяра до глибшого розуміння навколишньої дійсності, до розвитку його пізнавальних процесів — процесів сприймання, пам'яті, мислення. Зростає роль мови — словесних пояснень учителя і читання навчальної літератури в засвоєнні нових знань і вмінь.

Сприймання у школяра стає більш планомірним і організованим, а також більш осмисленим, ніж у дошкільника. Інтенсивно розвивається у цьому віці навмисне, логічне запам'ятовування.

Мислення школяра стає більш абстрактним і узагальненим, а разом з тим вступає в більш складні й різноманітні відношення з практичною діяльністю, ніж у дошкільному дитинстві.

Відбувається і дальший розвиток волі. Якщо у дошкільника ми можемо спостерігати лише окремі вольові дії, то тут вся діяльність підпорядковується певному плану, набуває навмисного характеру. Школяр навчається в класі, працює в навчальній майстерні, на пришкільній ділянці, на заводі й колгоспних полях, виконує домашні завдання, готується до екзаменів, усвідомлюючи свою відповідальність перед школою, учителем, сім'єю, класним колективом за добросовісне виконання навчальних завдань, за успішну підготовку до майбутньої трудової діяльності.

Величезну роль у психічному розвитку школяра відіграє участь в роботі колективу. Систематична навчальна робота і трудове навчання, різноманітні відносини, в які вступає дитина з членами шкільного колективу, колективу заводу, колгоспу, участь в суспільному житті впливають не тільки на розвиток окремих психічних процесів, але й на формування особистості школяра в цілому
.
Поступово у нього виробляється правильний, матеріалістичний світогляд, система поглядів на основні явища природи і спільного життя. Розширюється коло інтересів школяра, охоплюючи різноманітні галузі виробництва, науки, літератури і мистецтва. Складається характер, формуються моральні риси особистості, вміння керуватися у своїй діяльності високими принципами  моралі.